Kakao tootmistingimused on ebainimlikud. Nõuame šokolaadifirmadelt muutust!

Hoiatus

Submissions for this form are closed.

Anna oma allkiri petitsioonile ning aita tagada kakaotalunikele inimväärne elu!

Kampaania nõudmised šokolaadifirmadele

Šokolaadifirmad peavad tagama väiketalunikele ja nende palgatud töölistele piisava sissetuleku, mis kindlustaks nende peredele elukohariigi elukallidusele vastava korraliku äraelamise. Talunike ja tööliste keskmine sissetulek jääb praegu alla absoluutse vaesuse piiri, mis tähendab elamist 1,25 USA dollari või vähemaga päevas. Piisav sissetulek peab aga katma palgasaajate ja nende perede põhivajadused, mille hulka kuuluvad muuhulgas eluase, toit, joogivesi, tervishoid, haridus, lastehoid, maksud ja transport. Väiketalunike puhul tuleb vastav sissetulek tagada kakaoubadele kehtestatud õiglase miinimumhinnaga, mis võimaldaks talunikel maksta palgatud töölistele miinimum palka. Lisaks hoiab õiglane tasu ära lapstööjõu kasutamise ja võimaldab vanematel tasuda laste haridusega seotud kulud.
Šokolaadifirmad peavad tagama korralikud töötingimused ja inimõiguste täitmise, rakendades inimõiguste deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt kindlaks määratud rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtteid. Ainuüksi Elevandiluurannikul ja Ghanas töötab kakaoistandustes peaaegu 2 miljonit last. Neist sajad tuhanded töötavad tingimustes, mis pole rahvusvaheliste standarditega vastavuses. Sarnaste tõsiste rikkumiste vältimiseks peavad firmad pühendama erilist tähelepanu justnimelt võitlusele laste orjatöö vastu, vastavalt ILO konventsioonidele nr 182 ja 138.

Šokolaadifirmad peavad toetama jätkusuutlikku kakaotootmist, et panustada öko- ja kliimasüsteemi säilimisse ning mulla ja vee kvaliteeti. Nad peavad aitama talunikel arendada oskusi, mis mitmekesistaksid nende põllumajandustoodangut, kuna erinevate põllukultuuride kasvatamine ja müümine tagab talunikele ja nende töölistele stabiilsema sissetuleku ning vähendab nende sõltuvust napilt kasumlikust kakaoärist. Lisaks kaitseb põllumajanduslik mitmekesisus neid äärmuslikest ilmastikutingimustest tingitud kriiside eest, vähendab ekstreemsete hinnakõikumistega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi ning tagab stabiilsema toidulaua. Firmad peavad tagama kakaokasvatajate regulaarse koolitamise nii kliima- ja loodussõbraliku põllumajanduse kui ka põllumajanduse mitmekesistamise meetodite alal.

Šokolaadifirmad peavad ühinema sõltumatu toodete sertifitseerimissüsteemiga, millega kaasneks ettevõtteväline järelevalve, mis tagaks sotsiaalsetest ja keskkonna standarditest kinnipidamise ning kindlustaks tarneahela täieliku läbipaistvuse. Arvestades, et sõltumatu toodete sertifitseerimissüsteem hõlmab praegu vaid väikest osa šokolaadi kogutoodangust, peavad firmad sertifitseeritud kakao kasutamist märkimisväärselt suurendama ja seadma pikaajaliseks eesmärgiks viia kõik oma tooted standarditega vastavusse.

Petitsioon antakse üle šokolaadifirmadele nende peaassambleel 2015. aasta detsembris. Kogutud allkirju võidakse vajadusest lähtuvalt eelnevalt esitada ka konkreetsetele ettevõtetele. Seniks saad ise toetada kakaofarmereid ostes õiglase kaubanduse šokolaaditooteid!

Garanteerime, et sisestatud isikuandmeid kasutatakse vaid petitsiooni tarbeks ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.